خرید پایه چراغ خیابانی

قیمت = تماس

توضیحات

پایه چراغ خیابانی در مدل ها زیر

  • زحل شایان
  • ناهید شایان
  • نپتون شایان
  • پولتون شایان

لازم به ذکر است قیمت هاي برج ها بدون لحاظ شدن نورافکن قید شده است . لطفابر اساس تعداد پرژکتوري که در برج موجود است، قیمت آن را جداگانه محاسبه بکنید.

در صورت درخواست فندانسیون و نصب و راهاندازي به صورت جداگانه قیمتها محاسبه خواهد شد .

5/5 - (1 امتیاز)