پایه چراغ پارکی چمنی فانتزي سري دلفین

قیمت = تماس

توضیحات

چراغ پارکی ledطرح دلفینشایان یک طرفه با پوشش رنگ الکترو استاتیک جنس کاورها و قطعات تزئینی آلومینیوم ریخته گريتهیه سرچراغی و چراغ به عهده خریدار محترم می باشد .توضیح اینکه قیمت سرچراغی و لامپ جداگانه محاسبه می گردد.