نمایش دادن همه 11 نتیجه

انواع نورپردازی فضای سبز

از جمله مسائلي که در مسيرهاي چند منظوره بايد رعايت شود، مقدار نور و زيبائي نورپردازي، عرض خيابانها نسبت به نور و فاصله چراغها از يكديگر است و همچنین با کمک نور ميتوان مسير عبوري را طراحي كرد و رفت وآمد را برای افراد و ماشین ها آسان نمود.

نورپردازي فضاي سبز و درون گل و گياه كه به صورت توده اي هستند بايد به گونه ای درنظر گرفته شود كه تأثير قابل توجهی بر ويژگيهاي بصري و عمومي داشته باشد .بسیاری از گياهان در روز قابل توجه نيستند ولي با نوردادن به آن ها در شب جلوه خاص پيدا مي كنند و آسانتر قابل رویت هستند به دلیل آنکه که درختان عنصر اصلي فضاي سبز هستند، نور بخشیدن به آنها در شب بعنوان سطحي از نور مفهوم ویژه ای را به وجود می آورد.

نورپردازي در زمين بازي از دو جنبه قابل بررسی است 1- ايمني چراغهاي نصب شده در زمين بازي 2- تأمين نور کافی در سطح زمين بازی- روشنایی در سطح زمين باید کافی باشد و چراغها و نورافكن ها باید به گونه ای نصب شوند كه سايه هاي دراز و بلند ایجاد نشود و میزان روشنایی كافي باشد تا ایمنی افراد حاضر در زمین بازی تضمین شود.

نور پراکنده به نوری گفته می شود که در مقابل صفحه منعکس کننده قراردارد و در فضای دلخواه، پخش میشود. همچنین برای روشنایی فضاهایی که نمی خواهیم منبع نور پیدا باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. برای روشنایی یک فضای وسیع می توان عنصر روشنایی را به وسیله مواد نیمه شفاف و حباب ها تجهیز نمود تا نور پراکنده شود و خیره کننده نباشد .این کار میزان خیرگی و چشم زدگی را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.

در اين گونه مكانها نورپردازي بايد طوري طراحي شود كه از منظر روانشناسي باعث آرامششود . افراد هنگام نشستن و استراحت نیاز به نور مناسب و به اندازه هستند بنابراين استفاده از چراغهاي پرنور و نورافكنهایی با نور زياد مناسب این مکان هانمی باشد در عین حال نبايد زیاد تاريك باشد بنابراين در این مکان ها از نور ملايم و نرم استفاده ميشود و ميتوان ابزارهاي نوري را در بين ديوارها یامیان پوشش گياهي و يا سقف آلاچيق و سایه بان ها قرار داد.